Použitá literatúra

  • ANTONIČOVÁ, I. 2008. Asertivita – techniky nácviku asertivity. [online]. Dostupné na: http://www.scribd.com/doc/2626101/Asertivita (cit. 24.3.2010)
  • HITKOVÁ, Z. 2006. Asertivita. [online]. Dostupné na: http://casopis.oz-duha.sk/view.php?nazevclanku=asertivita&cisloclanku=2006090006 (cit. 24.3.2010)
  • SMITH, J.M. 1985. When I say no, I feel guilty. New York: Bantam Books, 1985. 352 s. ISBN 0-553-26390-0.
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán